วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บุคลากร

                                                 ร.ต.อ.นิพล           แท่นรัตน์
                                                      สว.อก.สภ.เมืองพัทลุง
ร.ต.ท.หญิงสิรตา           เประนาม
รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุงด.ต.สุนันท์  สรรเสริญ
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน


ด.ต.อนันต์  แสงจง
จนท.รับ - ส่งหนังสือ และบุคคลคนต่างด้าวด.ต.ณัฐวุฒิ  สุขจิต
จนท.การเงิน และบุคคลต่างด้าวด.ต.สมคิด   แสงจันทร์ศิริ
เจ้าหน้าที่การเงิน  จัดเก็บนำส่งรายได้


 

จ.ส.ต.หญิง ประไพ  บัวขาว
เจ้าหน้าที่เงิน  เงินเดือน ค่าใช้สอย สวัสดิการต่างๆ