วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

การทำงานเชิงรุก

                               
                             ทัศนคติหรือมุมมองของคนที่ทำงานในเชิงรุก
 
          ศรัทธาในตนเอง  คิดจะเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ  มองโลกในทางบวก  วันพรุ่งนี้ ย่อมดีกว่าวันนี้   โอกาสแสวงหาได้จากตัวเรา มองความผิดพลาดเป็นบทเรียน  กล้าและพร้อมเผชิญกับปัญหา  ความรู้ ความสามารถย่อมฝึกกันได้      แผนงานที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  ทุกคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ  ผู้บริหารเวลาที่ดีที่สุด คือตัวเรา   จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง  จงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร   อนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ และพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง   
         เมื่อคุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง การรับรู้และความคิดของตนเองได้แล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการสำรวจตนเองว่าคุณมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง  เช่น คุณมีจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์ แต่มีจุดอ่อนด้านความละเอียดรอบคอบและการควบคุมอารมณ์ไม่ได้   และต้องคิดถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของตนก่อนเสมอ โดยต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการทำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการหาหนทางหรือวิธีการเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของตนประสบผลสำเร็จ นั่นคือ ต้องมีการกำหนดภารกิจ(mission) และกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก 
 
                                  สภ.เมืองพัทลุง  ดำเนินโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ที่มัสยิดดารุ้ลอิสลาม ๗๕ ถนนประชาบาล ชุมชุนบ้านสวนหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างดียิ่ง
                                  
        การทำงานเชิงรุก =  เป็นการทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต  เน้นการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว
คุ้มค่าและมีคุณภาพ เล็งเห็นถึงปัญหาพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องานด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ และแปลกใหม่  วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง


      

                       พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  เดชสุภากุล  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง  ดำเนิน
โครงบ้านสีขาวหรือบ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่ หมู่ ๑ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัด
         พัทลุง ได้รับความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างดียิ่ง

              การทำงานเชิงรับ = เป็นการกระทำเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ตอบสนอง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะ   โทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  และเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ โดยไม่พิจารณาตนเองเป็นหลัก  และเน้นการทำงานที่ได้รับมอบหมาให้เสร็จไปวันๆ เท่านั้น ไม่มีการวางแผนการทำงานก่อนล่วงหน้า ไม่คำนึงถึงปัญเกิดขึ้น
                             สาเหตุที่ส่งผลให้คนทำงานมีทัศนคติการทำงานเชิงรับ (Reactive)
   
 เช่น -การได้รับอิทธิพลจากหัวหน้างาน ดังคำกล่าวที่ว่า หัวหน้าว่าอย่างไร ลูกน้องก็ว่าและทำตามอย่างนั้น
         
 - การดูถูกความสามารถของตนเอง ว่าตนไม่มีความรู้ ความสามารถ ทำงานที่ท้าทายไม่ได้ ยากเกินไป จนขาดความเชื่อมั่นในการทำงาน
 ประโยชน์ของการทำงานเชิงรุก
     -เพิ่มมูลค่างาน -เป็นที่ต้องการของประชาชน -สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน
    
-เป็นมิตรที่ดีกับทุกคน หัวหน้าชอบ องค์การก็ส่งเสริม -มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อสังคม        

การประชุม

         
                                       ทำอย่างไรให้การประชุมมีประสิทธิผล
              เรามาดูกันนะค่ะว่า   ก่อนการประชุมทุกครั้ง   ผู้ที่จะเป็นผู้นำการประชุมควรที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่า อะไรคือผลลัพธ์ที่อยากจะได้จากการประชุม เราพอจะแบ่งความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ความสำเร็จเชิงพฤติกรรม และความสำเร็จที่ออกมาในรูปของผลลัพธ์ ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้น ก็คือการทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวคิด พฤติกรรม ในระหว่างหรือภายหลังจากการประชุม ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ผู้นำการประชุมจะต้องสังเกตเห็นด้วยตนเอง


                                 พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมชี้แจงนโยบาย
               ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ
                โดยมีการประชุมประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ หากไม่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน

          ภายหลังจากจบการประชุมแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมคืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลลัพธ์ดังกล่าว ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ ถ้าไม่มีการนำผู้คนที่หลากหลายมาประชุมร่วมกัน หน้าที่สำคัญของผู้นำการประชุมก็คือ จะต้องมีการสื่อสารในผลลัพธ์ที่เป็นที่คาดหวัง (ทั้งในเชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์) ให้กับที่ประชุมได้รับทราบก่อนการประชุม                         พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมชี้แจงนโยบาย
         ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ
            โดยมีการประชุมประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ หากไม่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน   
            เมื่อการประชุมทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทุกท่านคงจะพอจำการประชุมที่น่าจดจำได้นะค่ะ  การประชุมที่น่าจดจำและประทับใจ ก็คือการประชุมที่ตัวผู้นำการประชุมต้องการให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม เมื่อผู้นำแสดงความกระตือรือร้น และความสนใจต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการประชุม
         


                      ข้อแนะนำประการหนึ่ง สำหรับผู้นำการประชุมก็คือ เวลานำการประชุม ขอให้นำการประชุม เพื่อให้การประชุมมีลักษณะที่เป็นการประชุมในฝันแบบที่ท่านอยากจะเข้าร่วมเอง