วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ๒๕๕๔

  กรอบแนวคิดในการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
(โรงพักเพื่อประชาชน)
๑. ด้านบุคลากร แนวทางการปฏิบัติตัวของข้าราชการตำรวจ
๒. ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง สถานีตำรวจ
    จุดตรวจ จุดบริการประชาชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ด้านการพัฒนาสถานีตำรวจ ๕ ด้าน
    ๓.๑ ด้านการบริการทั่วไป
    ๓.๒ ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
    ๓.๓ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ๓.๔ ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
    ๓.๕ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร