วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Service


งานอำนวยการ ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว


งานอำนวยการ ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว

 งานอำนวยการ ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว


งานอำนวยการ ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 
ร.ต.ท.หญิงสิรตา เประนาม รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง
อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

ร.ต.ท.หญิงสิรตา เประนาม รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง
อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

ร.ต.ท.หญิงสิรตา เประนาม รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง
อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

วันเด็ก52พล.ต.ต.วีระสิทธิ์  เพช็รคล้าย  ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.ปรีชา  กลัดสวัสดิ์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง
มอบรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2552
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
พ.ต.ท.วรัญญู  กุลดิลก  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง
ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ร.ต.ท.หญิงสิรตา เประนาม รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง
ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลในกิจกรรมงานวันเด็ก

วันเด็ก51


  

พล.ต.ต.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง มอบรางวัลให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรม
เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2551

 
พ.ต.อ.ปรีชา  กลัดสวัสดิ์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
ผู้ปกครองที่มาร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2551


พ.ต.ท.วรัญญู  กุลดิลก  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง 
มอบรางวัลให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2551


พันธกิจ

พันธกิจ
           1. ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
                      2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของ
            ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
                      3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
                      4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
                      5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
                      6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมี
            ส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

วิสัยทัศน์

                       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน      ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร   อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน    เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน