วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองพัทลุง


พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง เป็นประธานประธาน
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อำเภอเมืองพัทลุง


พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง


 

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดสภ.เมืองพัทลุง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
เทศบาลนาโหนด. ณ วัดต้นไตร  ตำบลนาโหนด
อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้
นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดร่วมกับเทศบาลตำบลนาโหนด ณวัดต้นไตร 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงอำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง พบปะสังสรรค์

ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

              เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐ น.  พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง   ผกก.สภ.เมืองพัทลุง เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรม กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง  พบปะ สังสรรค์ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว  เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างกัน ในการร่วมกันปฏิบัติงานต่อไป  พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง มอบของที่ระลึกให้กับ

ข้าราชการตำรวจที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด 


นายประจวบ หนูเลี่ยง รองผู้อำนวยการ

สำนักงานประถมศึกษาพื้นที่เขตที่ ๑

ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง  และ กต.ตร.ภาคประชาชน  แนะนำตัวข้าราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

ร่วมรับประทานอาหาร ข้าราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

ร่วมรับประทานอาหารข้าราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

ร่วมรับประทานอาหาร กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง มอบของขวัญรางวัลให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ


 

  กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง มอบของขวัญรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

การทำงานเชิงรุก

                               
                             ทัศนคติหรือมุมมองของคนที่ทำงานในเชิงรุก
 
          ศรัทธาในตนเอง  คิดจะเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ  มองโลกในทางบวก  วันพรุ่งนี้ ย่อมดีกว่าวันนี้   โอกาสแสวงหาได้จากตัวเรา มองความผิดพลาดเป็นบทเรียน  กล้าและพร้อมเผชิญกับปัญหา  ความรู้ ความสามารถย่อมฝึกกันได้      แผนงานที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  ทุกคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ  ผู้บริหารเวลาที่ดีที่สุด คือตัวเรา   จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง  จงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร   อนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ และพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง   
         เมื่อคุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง การรับรู้และความคิดของตนเองได้แล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการสำรวจตนเองว่าคุณมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง  เช่น คุณมีจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์ แต่มีจุดอ่อนด้านความละเอียดรอบคอบและการควบคุมอารมณ์ไม่ได้   และต้องคิดถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของตนก่อนเสมอ โดยต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการทำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการหาหนทางหรือวิธีการเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของตนประสบผลสำเร็จ นั่นคือ ต้องมีการกำหนดภารกิจ(mission) และกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก 
 
                                  สภ.เมืองพัทลุง  ดำเนินโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ที่มัสยิดดารุ้ลอิสลาม ๗๕ ถนนประชาบาล ชุมชุนบ้านสวนหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างดียิ่ง
                                  
        การทำงานเชิงรุก =  เป็นการทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต  เน้นการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว
คุ้มค่าและมีคุณภาพ เล็งเห็นถึงปัญหาพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องานด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ และแปลกใหม่  วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง


      

                       พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  เดชสุภากุล  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง  ดำเนิน
โครงบ้านสีขาวหรือบ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่ หมู่ ๑ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัด
         พัทลุง ได้รับความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างดียิ่ง

              การทำงานเชิงรับ = เป็นการกระทำเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ตอบสนอง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะ   โทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  และเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ โดยไม่พิจารณาตนเองเป็นหลัก  และเน้นการทำงานที่ได้รับมอบหมาให้เสร็จไปวันๆ เท่านั้น ไม่มีการวางแผนการทำงานก่อนล่วงหน้า ไม่คำนึงถึงปัญเกิดขึ้น
                             สาเหตุที่ส่งผลให้คนทำงานมีทัศนคติการทำงานเชิงรับ (Reactive)
   
 เช่น -การได้รับอิทธิพลจากหัวหน้างาน ดังคำกล่าวที่ว่า หัวหน้าว่าอย่างไร ลูกน้องก็ว่าและทำตามอย่างนั้น
         
 - การดูถูกความสามารถของตนเอง ว่าตนไม่มีความรู้ ความสามารถ ทำงานที่ท้าทายไม่ได้ ยากเกินไป จนขาดความเชื่อมั่นในการทำงาน
 ประโยชน์ของการทำงานเชิงรุก
     -เพิ่มมูลค่างาน -เป็นที่ต้องการของประชาชน -สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน
    
-เป็นมิตรที่ดีกับทุกคน หัวหน้าชอบ องค์การก็ส่งเสริม -มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อสังคม        

การประชุม

         
                                       ทำอย่างไรให้การประชุมมีประสิทธิผล
              เรามาดูกันนะค่ะว่า   ก่อนการประชุมทุกครั้ง   ผู้ที่จะเป็นผู้นำการประชุมควรที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่า อะไรคือผลลัพธ์ที่อยากจะได้จากการประชุม เราพอจะแบ่งความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ความสำเร็จเชิงพฤติกรรม และความสำเร็จที่ออกมาในรูปของผลลัพธ์ ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้น ก็คือการทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวคิด พฤติกรรม ในระหว่างหรือภายหลังจากการประชุม ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ผู้นำการประชุมจะต้องสังเกตเห็นด้วยตนเอง


                                 พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมชี้แจงนโยบาย
               ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ
                โดยมีการประชุมประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ หากไม่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน

          ภายหลังจากจบการประชุมแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมคืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลลัพธ์ดังกล่าว ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ ถ้าไม่มีการนำผู้คนที่หลากหลายมาประชุมร่วมกัน หน้าที่สำคัญของผู้นำการประชุมก็คือ จะต้องมีการสื่อสารในผลลัพธ์ที่เป็นที่คาดหวัง (ทั้งในเชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์) ให้กับที่ประชุมได้รับทราบก่อนการประชุม                         พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมชี้แจงนโยบาย
         ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ
            โดยมีการประชุมประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ หากไม่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน   
            เมื่อการประชุมทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทุกท่านคงจะพอจำการประชุมที่น่าจดจำได้นะค่ะ  การประชุมที่น่าจดจำและประทับใจ ก็คือการประชุมที่ตัวผู้นำการประชุมต้องการให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม เมื่อผู้นำแสดงความกระตือรือร้น และความสนใจต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการประชุม
         


                      ข้อแนะนำประการหนึ่ง สำหรับผู้นำการประชุมก็คือ เวลานำการประชุม ขอให้นำการประชุม เพื่อให้การประชุมมีลักษณะที่เป็นการประชุมในฝันแบบที่ท่านอยากจะเข้าร่วมเอง


วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การป้องกันอาชญากรรม
โดยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำรวจบ้าน
       
           ในยุคปัจจุบัน สังคมที่มีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้น ทำให้บั่นทอนการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่อมจะอาศัยเพียงตำรวจอย่างเดียวไม่ได้   การแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆเป็นเครือข่ายอย่างจริงจัง  บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านในการป้องกันอาชญากรรม จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความสงบสุขให้แก่บ้านเมือง ซึ่งจำเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและสร้างชุมชนให้เข็มแข็งและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายโดยชัดเจนที่จะลดปัญหาอาชญากรรม ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านในการป้องกันอาชญากรรม จึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการตำรวจควรให้ความสำคัญ ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการศึกษารวบรวมบทความในเรื่องดังกล่าวมาเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อกิจการของตำรวจ

                   พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน การป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้กับข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน ตำรวจชุมชนในพื้นที่  ก่อนออกปฏิบัติงานระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านในการป้องกันอาชญากรรม

                        เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาในทุกๆด้าน แต่ในทางกลับกันก็ทำให้มีปัญหาสังคมต่างๆตามมา ปัญหาอาชญากรรมทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ตำรวจซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วในปัจจุบันยังต้องให้บริการประชาชนในทุกๆด้าน หน้าที่และความรับผิดชอบของตำรวจในสังคมปัจจุบันจึงมีขอบเขตกว้างมาก จนมีผู้กล่าวกันว่า ตำรวจมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแทบทุกอย่างในสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนเกี่ยวกับอาชญากรรมและไม่เกี่ยวกับอาชญากรรม เพื่อกำหนดให้การดำเนินชีวิตของบุคคลเป็นไปตามกฎระเบียบสังคมเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
                        หน้าที่และภารกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การให้ความคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาตินั้น หากตำรวจจะต้องปฏิบัติงานโดยลำพังแล้ว ย่อมจะทำให้ประสบผลสำเร็จได้น้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ในการกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการแก้ไขให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ฉะนั้นงานตำรวจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือสนับสนุนระหว่างตำรวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม จึงมีความสำคัญ อย่างยิ่งทั้งในแง่ “ปรากฏการณ์ทางสังคม” อาชญากรรมได้ส่งผลกระทบต่อความผาสุกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน อีกทั้งปัจจัยอาชญากรรมส่วนหนึ่งมีบ่อเกิดจากความเสื่อมโทรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงรักษาไว้ซึ่งความผาสุกปลอดภัยในสังคมหนึ่งนั้น ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคม มิได้จำกัดขอบเขตเฉพาะตำรวจ หรือหน่วยงานในกระบวนงานในกระบวนการยุติธรรมใด ๆ ซึ่งเป็นเพียงระบบย่อยส่วนหนึ่งในสังคมส่วนรวมเท่านั้น ส่วนในแง่ของ “กระบวนการปฏิบัติ” เป็นที่ยอมรับกันว่าในการพยายามสืบสวนติดตามจับกุมหรือแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี ถ้าปราศจากความยินยอม หรือได้รับความร่วมมืออย่างแท้จริง จากประชาชนแล้ว ประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมย่อมจะลดน้อยลงไป ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดี และเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัยการปฏิบัติเพียงใดก็ตาม การรณรงค์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ก็อาจประสบความล้มเหลวลงไปได้อย่างเสียดายถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจ

                       พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน การป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้กับข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน ตำรวจชุมชนในพื้นที่  ก่อนออกปฏิบัติงานระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

                        ดังนั้น ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน ซึ่งได้แก่การแสดงออกซึ่งท่าที ทัศนคติสนองตอบระหว่างตำรวจกับประชาชน ในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นผู้มีส่วนในการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นของสังคมร่วมกัน จึงเป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ จะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบสุขของสังคม ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องแสวงหาวิธีการ หรือมาตรการอันเหมาะสมที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีกับประชาชนตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้ให้ยืนยาวตลอดไป

                      พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน การป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้กับข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน ตำรวจชุมชนในพื้นที่  ก่อนออกปฏิบัติงานระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

                        งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในหน้าที่ของตำรวจ เป็นการนำเอาหลักปรัชญาที่ว่า “ตำรวจ”คือประชาชนและประชาชนคือ“ตำรวจ”มาใช้ปฏิบัติ
                        จากการใช้ยุทธวิธีตำรวจแบบจารีตประเพณีดังกล่าว ปรากฏว่า การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม และได้พยายามช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตระหนักถึงปัญหาและความเห็นสำคัญของประชาชนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับตำรวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอันเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคมจึงได้เปลี่ยนทิศทางในการดำเนินงาน โดยหันมาให้ความสำคัญต่องานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเข้าใจปัญหาของตำรวจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหาของตำรวจมีสัมพันธภาพอันดีกับตำรวจ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชน
                        พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน การป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้กับข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน ตำรวจชุมชนในพื้นที่  ก่อนออกปฏิบัติงานระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

                          
ดังนั้นหลักการที่สำคัญของงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับตำรวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความเรียบร้อยของสังคม                         อย่างไรก็ดียังมีความสับสนด้านแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์อยู่บ้างในหมู่ตำรวจโดยบางคนยังคิดว่างานตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจ กับประชาชนกลุ่มน้อยบางคนมองว่างานตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกับการประชาสัมพันธ์ บางคนมองว่างานตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการบริการประชาชนเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเครือข่ายของอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (อรปม.) หรือตำรวจบ้านนั่นเอง

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

        ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพดี แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทุกคนห้ามละเลย คือการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองว่ายังคงมีสุขภาพดี และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือประโยชน์ที่คุณและแพทย์จะได้รับเมื่อมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะทำให้สามารถตรวจหาอาการของโรคต่างๆ ได้เป็นประจำ ส่งผลให้ตรวจพบโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรคและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากขึ้น
  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้สามารถกำหนดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
  • การตรวจสุขภาพจะทำให้แพทย์มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและแนะนำแนวทางการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
  • การตรวจสุขภาพจะทำให้คุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่อมีความจำเป็น
  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยทำให้แพทย์ทราบถึงประวัติด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยอย่างรุนแรง
เมื่อรู้ถึงข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ควรเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีได้แล้วตั้งแต่วันนี้
         สภ.เมืองพัทลุง  ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ลองดูสิซิค่ะว่าใครเป็น อย่างไรกันบ้าง