วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดสภ.เมืองพัทลุง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
เทศบาลนาโหนด. ณ วัดต้นไตร  ตำบลนาโหนด
อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้
นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดร่วมกับเทศบาลตำบลนาโหนด ณวัดต้นไตร 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงอำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น