วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พันธกิจ

พันธกิจ
           1. ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
                      2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของ
            ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
                      3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
                      4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
                      5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
                      6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมี
            ส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น