วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วิสัยทัศน์

                       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน      ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร   อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน    เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น