วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100%

                เมื่อวันที่ 4  มกราคม  นายศุภชัย  ใจสมุทร     รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน  ตามที่นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอมา โดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย                                                                                                                                                                                                                                 
                1.ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง กำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
                2.ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 28 เมษายน 2546   ที่กำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย  นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ  โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งกำชับให้    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัย
                3.เพื่อลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
               ในส่วนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ได้เริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมนิรภัยตั้งแต่  21 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2554  โดยจะดำเนินการมาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย     และจะดำเนินบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน 1  เมษายน  2554  เป็นต้นไป  และ ระหว่าง 11 - 17  เมษายน 2554  เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ได้มีการจัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว และจัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย  เมาไม่ขับ  คาดเข็มขัดนิรภัยกรณีท่านขับรถยนต์ ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และเพื่อคนที่คุณรัก...ทำบุญ เที่ยว สาดน้ำกันให้สนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีความสุข สดชื่น สมหวังตลอดไป ปีใหม่ไทยเมษายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น