วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณผู้สนับสนุนการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง

   สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ได้ดำเนินการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน อย่างต่อเนื่อง  ขอขอบคุณประชาชนผู้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน  ดังมีรายชื่อดังนี้
๑. นายโกสินทร์    ไพศาลศิลป์               บริจาคเงิน  จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท
๒. ดร.นาที             รัชกิจประการ           บริจาคเงิน  จำนวน    ๕๐,๐๐๐  บาท
๓. คุณธนิต             สมแก้ว                     บริจาคเงิน  จำนวน    ๒๐,๐๐๐  บาท
๔ คุณอัษฐ             อังศวารี                   บริจาคเก้าอี้นังพักรอรับบริการมูลค่า  
                                                                                 จำนวน    ๑๑,๐๐๐  บาท
๕. คุณเอกศิลป์       ชำนาญระเบียบกิจ บริจาคเงิน   จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท
๖. ร้านพัทลุงค้าข้าว                               บริจาคเงิน   จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท
๗. คุณประหยัด       อินทองปาน            บริจาคเงิน   จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท
๘.ร้านเส็งไทยพานิช                             บริจาคเงิน    จำนวน   ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. คุณกาญจนา    บุญสิริพิพัฒน์ ร้านพัทลุงกระจกอลูมิเนียม    
                                                              บริจาคเงิน   จำนวน    ๒,๐๐๐ บาท
๑๐.ร้านพัทลุงค้าไม้                               บริจาคเงิน    จำนวน    ๒,๐๐๐ บาท
๑๑.คุณวิชัยและคุณวลัยพร  อุ้ยตยะกุล  สนับสนุนในการประสานภาคประชาชนสนับสนุนการบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
งานอำนวยการ สภ.เมืองพัทลุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น